കുതിക്കുകയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഗുണമേന്മ? സംശയമാണ്.  "സിനിമാ ലേഖനങ്ങള്‍" ആകെ വിക്കിയുടെ അന്തരീക്ഷം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിമാരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല. പക്ഷേ, ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവന്‍ സ്റ്റാര്‍ലെറ്റുകളുടേയും "ജനംകുണ്ഡലി" വിക്കിപ്പീഡിയയില്‍ കടന്നുകൂടുന്നത് തടയാന്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ജോര്‍ജുകുട്ടി

Date: Fri, 27 Feb 2009 15:12:57 +0530
From: abhishekjacob123@gmail.com
To: wikiml-l@lists.wikimedia.org
Subject: [Wikiml-l] 9000 ലേഖനങ്ങള്‍!!!

സുഹൃത്തുക്കളേ,
മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 9000 ലേഖനങ്ങള്‍ എന്ന നാഴികക്കല്ല് ഫെബ്രുവരി 24-ന് പിന്നിട്ട വിവരം എല്ലാവരേയും സന്തോഷപൂര്‍വം അറിയിക്കുന്നു. ലേഖനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ 10000 ലേഖനങ്ങള്‍ എന്ന വന്‍നേട്ടത്തിലേക്ക് നാം അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ്. ഈ സംരഭത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന ഏവര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!!!
                                                                                           
                                                                                                                                             വിക്കനഭി


Windows Live™: Discover 10 secrets about the new Windows Live. View post.