പത്താം പിറന്നാളിന് രണ്ടു മാസം അല്ലെയുള്ളൂ ? ദശപൂര്‍ത്തിഎത്തുന്ന നാം  എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ?
വേണ്ടേ ?

--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel