പൊതുവർഷം എന്ന് ചില ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ബി.സി.ഇ. എന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2012/10/18 shaji arikkad <shajiarikkad@gmail.com>
കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്രി.പി., ക്രി.മു. എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾക്കു പകരം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപ്പീഡിയയിലേതു പോലെ BCE, CE എന്നിവയോ അതിനു സമാനമായ മലയാളം പദങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ? അതയിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ ശരി?

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l