ആനത്തിമിംഗലമോ ആനകടൽനായയോ.......
കടൽ‌പ്പശുവോ നീർനായയോ......
കടലാനയോ അതോ കടൽ-ആന-നായയോ........
അല്ല ശരിക്കും ഏതാ?
സംവാദം കാണൂ...

ഹബി