എല്ലായിടത്തും വിക്കിപഠനശിബിരങ്ങൾ ആവേശപൂർവ്വം നടക്കുന്ന സ്ഥിതി, ബാംഗളൂരിലും പഴയപോലെ ഒരു ചിന്ന പഠനശിബിരം നടത്തണ്ടേ?