റിപോർട്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നന്ദി ഷിജു.

Thanks,
naveenpf


On Thu, Feb 16, 2012 at 11:46 PM, Ramesh N G <rameshng@gmail.com> wrote:
ഷിജുവിന്റെ ഈ റിപോർട്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്.

Marathi, Tamil, and Malayalam are doing well in converting new users to wikipedians.


Malayalam has the highest number of active editors but in the last one year, the growth in the number of active editors is not encouraging. Even though community had done many outreach programs conversion rate is very less. Malayalam needs to have more impactful outreach sessions – as the number of outreach session happening now is decent, but the results are not.


വളരെയധികം പഠനശിബിരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, മുകളിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.

നമ്മുടെ അകാദമികൾ, സംഗമങ്ങൾ ഇനിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റേതായ ഒരു ഫലത്തിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്.
അകാദമികളിലും സംഗമങ്ങളിലും എത്തുന്ന അംഗങ്ങളേക്കാൾ  അതിൽ നിന്നും എത്ര പേർ യഥാർഥ വിക്കിപീഡിയർ ആകുന്നു എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ഊന്നൽ നൽകാം. Considering the number of articles and number of active editors, far and above the greatest success on content is Tamil and Malayalam.


Malayalam has focused on article quality and the edits per article show a consistently high level.


അതേ സമയം നമ്മുടെ ചില നല്ല ഗുണങ്ങളായ കൂടുതൽ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ, ക്വാളിറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരത നില നിർത്തുകയും ചെയ്യാം.User:Rameshng


---------- Forwarded message ----------
From: Shiju Alex <shiju@wikimedia.org>
Date: Thu, Feb 16, 2012 at 12:39 PM
Subject: [Wikita-l] Indic language wikipedias - 2011 annual update
To: Wikipedia Hindi <wikihi-l@lists.wikimedia.org>, wikipedia-bn@lists.wikimedia.org, Marathi Wikipedia <mr-wiki@yahoogroups.com>, wikite-l@lists.wikimedia.org, wikita-l@lists.wikimedia.org, wikiur-l@lists.wikimedia.org


Dear All,

I have compiled the, statistical update of the Indic language Wikipedias
for the year 2011. In this report, my aim is to provide an *analysis* as
well as *my perspectives* on the health of various Indic language

communities as well as the state of various Indic language wikipedias for
the year 2011. (The period of analysis is editor contributions between 2011
January 1 and 2011 December 31). As always, a lot of the data for this
report and analysis are based on the statistical data published at
http://stats.wikimedia.org. Thanks to Erik Zachte for compiling all this
information.

I must also point out that this annual update contains a number of insights
*that are derived not only from this data but directly from community
members* who have shared a very real-world picture.


Read the annual update here:
http://meta.wikimedia.org/wiki/India_Program/Indic_Languages/Statistics/2011_Annual_Update


I welcome your comments on this annual update. Please discuss it on the
talk page. You can also reach me at shiju@wikimedia.org

Thanks
Shiju Alex
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
Wikita-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l