സ്വതവേ അത് ഡിസേബിൾ അല്ലേ? കണ്ട്രോൾ+എം അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ എനേബിൾ ആകുകയുള്ളൂ?

2011/3/20 Anivar Aravind <anivar@movingrepublic.org>
How To disable narayam from my wikipedia Box. I am more comfortable
with my Ibus scheme in OS

2011/3/20 AKHIL KRISHNAN S <akhilkrishnans@gmail.com>:
> വിൻഡോസ് 7ലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് (ഐ. എ. 8)
>
>
> Regards,
>
>
> Akhil S Unnithan (അഖിലൻ)
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
> email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
> Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>
>--
"[It is not] possible to distinguish between 'numerical' and
'nonnumerical' algorithms, as if numbers were somehow different from
other kinds of precise information." - Donald Knuth

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l