നന്ദി. :) പരിചയമുള്ള പത്രസുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കെല്ലാം അയച്ച് കൊടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

2013/7/20 Ramesh N G <rameshng@gmail.com>
ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ പത്രക്കുറിപ്പ് ഒകെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

User:Rameshng2013/7/20 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമല്ലോ.


Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com

"We are born free...No gates or windows can snatch our freedom...Use
GNU/Linux - it keeps you free."