2008 നവംബര്‍ മാസം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകള്‍ താഴെ പറയുന്ന വിധം ആണ്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താവായ ജേക്കബ് തയ്യാറാക്കിയ വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും, അതല്ലാതെ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളും ആണു ഇതില്‍.

ജേക്കബ് തയ്യാറാക്കിയ ഫോര്‍ക്കാസ്റ്റ് താഴെ.

2008 നവംബറില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താളുകളും യഥാര്‍ത്ഥ്യവും:

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ യഥാര്‍ത്ഥം
8339 8386 8299 8243 8397 8234

നവീകരിച്ച forecast

  കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍
ഡിസംബര്‍ 2008 8468 8587 8606 8524 8636
ജനുവരി 2009 8688 8875 8928 8812 8906
ഫെബ്രുവരി 2009 8918 9143 9231 9125 9167
മാര്‍ച്ച് 2009 9141 9415 9516 9438 9429
ഏപ്രില്‍ 2009 9369 9711 9818 9741 9713
മേയ് 2009 9593 10008 10110 10027 10002
ജൂണ്‍ 2009 9820 10278 10409 10300 10292
ജൂലൈ 2009 10045 10562 10724 10587 10588
ഓഗസ്റ്റ് 2009 10271 10851 11035 10868 10897
സെപ്റ്റംബര്‍ 2009 10497 11138 11324 11156 11202
ഒക്ടോബര്‍ 2009 10723 11419 11622 11458 11499
നവംബര്‍ 2009 10949 11702 11924 11759 11784ഈ ഫോര്‍കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് 2009 മെയ് അവസാനം അല്ലെന്കില്‍ ജൂണ്‍ പകുതിയോടെ 10,000 ലേഖനം എന്ന കടമ്പ പിന്നിടും.


ഷിജു