പഠനശിബിരത്തിന് ആശംസകള്‍. ഐടി പരീക്ഷയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലായതിനാല്‍ പങ്കുചേരാനാവില്ല....

Regards,

Sahani R. സഹാനി
Master Trainer Co-ordinator
IT@School Project, Tvm

Mobile : 9895178390 Office : 04712337307
Official Email : mtcthiruvananthapuram@itschool.gov.in
Official Web : http://itschool.gov.in
DEO Weblog : http://www.deotvpm.in
DRC Weblog : http://drctvm.blogspot.com


2014-02-06 19:39 GMT+05:30 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>:
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാല്‍ ചെയ്ത് തന്ന പോസ്റ്റര്‍ (ഞാന്‍ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയത്). സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകളിലെ നിങ്ങളുടെ പിയര്‍ സര്‍ക്കിളുകളില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുമല്ലോ.

നന്ദി.
മനോജ്. കെ

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mlwikilibrarians+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to mlwikilibrarians@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mlwikilibrarians.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.