മനോരമവാർത്തയുടെ കണ്ണികൾ ചത്ത കണ്ണികൾ ആകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു നയരൂപീകരണം ഇവിടെ. നയരൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.