അപ്പോ രണ്ട് കാറ്റഗറിയും വേണം എന്നാണോ?On 12/24/08, Devadas VM <vm.devadas@gmail.com> wrote:
It is some what like in 1983, India won "Prudential cup" or "World cup" ?
:)

2008/12/24 Devadas VM <vm.devadas@gmail.com>
അതുശരിയാണെങ്കില്‍  ഗോപിയൊഴികെ ആര്‍ക്കും യഥാര്‍ത്ഥ "ഭരത് "കിട്ടിയിട്ടില്ല

2008/12/24 Devadas VM <vm.devadas@gmail.com>

1980(not exact) നുശേഷം "ഭരത്" എന്ന വിശേഷണം എടുത്തു കളഞ്ഞെന്നാണ്‌ അറിവ്
ഇപ്പോള്‍ "മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്ക്കാരം" അല്ലേ?
--
Regards,

Devadas V.M


ooo0
(       ) 0ooo
\    (   (       )
 \ _)     )    /
          ( _/

Move the good steps for a better world
----------------------------------------------------------
Regards,

Devadas V.M


ooo0
(       ) 0ooo
\    (   (       )
 \ _)     )    /
          ( _/

Move the good steps for a better world
----------------------------------------------------------
Regards,

Devadas V.M


ooo0
(       ) 0ooo
\    (   (       )
 \ _)     )    /
          ( _/

Move the good steps for a better world
--------------------------------------------------------

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l