കർസോനി ഇവിടെ ഉണ്ട്. സുറിയാനിലിപിയിൽ മറ്റു ഭാഷകളും എഴുതിയിരുന്നു. കർസോനി അവയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള പേരാണ്. പരമ്പരാഗതമായി മാർത്തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിച്ചുവന്നത് കർസോനിയായിരുന്നു. കർസോനി ഒരു ലിപിവ്യവസ്ഥയിലപ്പുറം ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപംനൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. റമ്പാൻ പാട്ട് തുടങ്ങിയ ഫോൿസാഹിത്യം എഴുതപ്പെട്ടതാണോ എന്നോ കാലഘട്ടം ഏതെന്നോ അറിയാമ്മേല.  അറബിമലയാളത്തിനെക്കാൾ എന്തായാലും കർസോനിക്ക് പ്രാചീനത കാണും. എന്നാൽ അതുപോലെ ആധുനികതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.സ്വാതന്ത്രസമരകാലത്ത് പത്രങ്ങളും മാസികകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറബിമലയാളത്തിന്. (മദ്രസയിൽ എഴുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അറബിമലയാളസാഹിത്യത്തിന് ഇന്ന് വേണ്ട പരിഗണനയുണ്ടെന്ന് പറയാമോ അസീസ്?) എന്തായാലും കർസോനി ചെറുവിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രമായിരുന്നു. അറബിമലയാളം മലബാറിലെ മുസ്ലീങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിയിരുന്നു.

വട്ടെഴുത്ത് 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കംവരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന പരിശോധിക്കണം. 15-ആം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം വട്ടെഴുത്തിന്റെ വികസിതരൂപമായ കോലെഴുത്താണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. മലബാറിൽ കാര്യമായി പ്രചാരത്തിലിരുന്ന കോലെഴുത്തിൽ പലമാതിരി വൈവിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
"അതുവരെ സമൂഹത്തിലെ
വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന മേൽജാതിക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമായിരുന്നു
ഇതിന് പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നത്
." ബാക്കിയുള്ളവർക്കിടയിൽ പറ്റു ലിപികളായിരുന്നു പ്രചാരത്തിൽ എന്നല്ല പ്രിൻസ്, ആ മേൽജാതിക്കാർക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു എഴുത്തുതന്നെ. ഇതിൽ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസൽമാനും പെടും. ഗ്രന്ഥാക്ഷരത്തിന് മുമ്പേ മണിപ്രവാളത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോലെഴുത്തു-ഗ്രന്ഥപാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇണക്കി മാനകീകരിക്കപ്പെട്ട  മലയാണ്മയ്ക്കു എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം കോലെഴുത്തിനെപ്പോലെത്തന്നെയോ അധികമോ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതണം. അർണ്ണോസുപാതിരിയെപ്പോലുള്ളവർ ഗ്രന്ഥാക്ഷരത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്.  ഈ പ്രചാരവും കോലെഴുത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിനുണ്ടായിരുന്ന  ഏകീകൃതവ്യവസ്ഥയുമാണ് മിഷനറിമാർ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ആര്യ എഴുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം.

ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തുതന്നെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ലിപികളോ ഭാഷയോ നിലനിൽക്കുന്നത് സാമൂഹികോദ്ഗ്രഥനത്തിന് വിഘാതംതന്നെയാണ് (തെളിവുകൾ നിരവധി). അത് സമൂഹത്തെ തുറസ്സിൽനിന്ന് അറകളിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാകും. അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റു ഘടകങ്ങൾ കാരണമാണ്. പരസ്പരവിനിമയത്തിന് വൈവിധ്യം തടസ്സമാകരുത്. (പ്രിൻസ് തന്നെ നാനാജാതിമതസ്ഥർ ഒരുമിച്ച് അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തവും പറയുന്നു)

കഥ എന്തായാലും, ഗ്രന്ഥമായാലും വട്ടെഴുത്തായാലും കർസോനിയായാലും അറബിമലയാളമായാലും നമുക്ക് മലയാളിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഠം നിർബന്ധമാണ്. അതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ വൈവിധ്യത്തെ വിനിമയക്ഷമമാക്കുന്ന ഘടകം.

പിന്നെ, ടോണി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. വായ്മൊഴിമലയാളം കൊണ്ട് നാടൻപാട്ടുകളും മറ്റുമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ, ആധികാരികരേഖയില്ലാത്ത വാമൊഴിപാഠം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഉത്തരം.

From: tony antony <tonynantony@gmail.com>
To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
Cc: 
Date: Tue, 23 Oct 2012 18:12:57 +0530
Subject: Re: [Wikiml-l] അറബിമലയാളം
ശ്രീ പ്രിന്‍സ് മാത്യുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു, വായ് മൊഴി മലയാളത്തിന്റെ ഏതു ലിഖിത രൂപവും വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും

2012/10/23 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
അക്കാലത്തു തന്നെ സുറിയാനിലിപി ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം എഴുതുന്ന കർസോനി എന്ന
സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു.

കർസോനി-യെകുറിച്ച് എവിടെയും വിവരങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അതിനെകുറിച്ച് ഒരു ലെഖനം തുടങ്ങിയാൽ നന്നായിരിക്കും


2012/10/23 ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) <viswaprabha@gmail.com>

+1 Prince Mathew


2012/10/23 Prince Mathew <mr.princemathew@gmail.com>
നമ്മൾ ഇന്ന് മലയാളലിപി എന്നു വിളിക്കുന്ന "ആര്യൻ എഴുത്ത്" കേരളീയ
സമൂഹത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്നതരത്തിൽ വമ്പിച്ച പ്രചാരം നേടിയത് അച്ചടിയുടെയും
പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വരവോടെ മാത്രമാണ്. അതുവരെ സമൂഹത്തിലെ
വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന മേൽജാതിക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമായിരുന്നു
ഇതിന് പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നത്. 1800കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വരെ ഇവിടെ
വട്ടെഴുത്തിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം. 1806-ലെ ആർത്താറ്റ് പടിയോലയും
മറ്റും എഴുതപ്പെട്ടത് വട്ടെഴുത്ത് ലിപിയിലാണ്. അതിനും എത്രയോ മുമ്പ്
മലബാറിലെ മുസ്ലീം സമുദായത്തിനിടയിൽ അറബിമലയാളം നിലനിന്നിരിക്കാം.
അക്കാലത്തു തന്നെ സുറിയാനിലിപി ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം എഴുതുന്ന കർസോനി എന്ന
സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു. മലയാളഭാഷ എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപികളിൽ
ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനം ഉപയോഗത്തിൽ വന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ
ലിപിയായിരിക്കും. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ്  കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാനാജാതി മതസ്തർ
ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്ലാസിലിരുന്ന് ആദ്യമായി അക്ഷരം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

പറഞ്ഞുവന്നത് ഇതാണ്. മലയാളഭാഷയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കു
മനസിലാക്കാനാവുക മലയാളഭാഷയ്ക്ക് എക്കാലവും ഒന്നിലേറെ ലിപികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും ശരി,
ഇതാണു സത്യം. ഇതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ല. ലോകത്തെ പല ഭാഷകളിലും
ഇതുപോലെ ഒന്നിലേറെ ലിപികൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇതിനു സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, മതപര കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. വിവിധ
എഴുത്തുരീതികൾ ഒരു ഭാഷയെ ശിഥിലമാക്കുകയല്ല, വൈവിധ്യത്താൽ
സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയാണു ചെയ്യുക.

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിർബന്ധമായും ചേർക്കപ്പെടേണ്ട ധാരാളം താളിയോല
ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും വട്ടെഴുത്തിലും കോലെഴുത്തിലുമൊക്കെയുണ്ട്. നമ്മുടെ
പൈതൃകസ്വത്തായ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക
രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ ലിപികൾക്ക്
യൂണിക്കോഡ് റേഞ്ച് ലഭ്യമാക്കാനും നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

On 10/22/12, sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com> wrote:
> അങ്ങനെ ആയാലും മതി...
>
> 2012/10/22 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>
>
>> ഇതുവരെയുള്ളത് പഞ്ചായത്തില്‍ ബാക്കപ്പ്
>> <http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B2:%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D_(%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B5%BC%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE)#.E0.B4.85.E0.B4.B1.E0.B4.AC.E0.B4.BF.E0.B4.AE.E0.B4.B2.E0.B4.AF.E0.B4.BE.E0.B4.B3.E0.B4.82>
>> ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
>>
>>  ചര്‍ച്ച ഇവിടെ(മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റില്‍ )  തുടരുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ?
>>
>> 2012, ഒക്ടോബര്‍ 22 10:04 am ന്, sugeesh | സുഗീഷ് *
>> <sajsugeesh@gmail.com>എഴുതി:
>>
>> അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ചർച്ചയാക്കിക്കൂടെ... ഗ്രന്ഥശാലയിൽ....
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>> email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>> Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>> To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>
>
>
> --
> *sugeesh|സുഗീഷ്
> nalanchira|നാലാഞ്ചിറ
> thiruvananthapuram|തിരുവനന്തപുരം
> 8590312340|9645722142*
>
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l


To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l