നല്ല ഉദ്യമം.  സഹകരിക്കാം.
പരീക്ഷാക്കാലമാണെന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടു്

- അനില്‍

2013/3/4 Netha Hussain <nethahussain@gmail.com>
സുഹൃത്തുക്കളേ,