ഡോ: ഇൿബാലിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് Bekbal.jpg എന്നാണ്.
ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് തടസ്സമാവില്ലേ ?

ആ പേര് ഇനി മാറ്റിക്കൊടുക്കാനാവുമോ ? പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുമല്ലോ.

 
2011/4/6 Sivahari Nandakumar <sivaharivkm@gmail.com>
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Panthal.jpg
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Bekbal.jpg
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Photo0212.jpg

2011, ഏപ്രില്‍ 6 1:48 വൈകുന്നേരം ന്, സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com> എഴുതി:

ശിവഹരിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ കണ്ണി തരാമോ? ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.


2011/4/5 Sivahari Nandakumar <sivaharivkm@gmail.com>
ഞാന്‍ ചേര്‍ത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഷിജു പറഞ്ഞ കണ്ണിയില്‍ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ?

2011, ഏപ്രില്‍ 5 3:10 വൈകുന്നേരം ന്, Devadas VM <vm.devadas@gmail.com> എഴുതി:
ഞാൻ കുറച്ച്  ചിത്രങ്ങൾ കൂടി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തൽ‌ക്കാലം മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് തന്നെ...

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
with warm regards
Sivahari Nandakumar
Appropriate Technology Promotion Society
Eroor, Vyttila 09446582917
http://sivaharicec.blogspot.com
--------------------------------------------------------
      fighting for knowledge freedom

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
with warm regards
Sivahari Nandakumar
Appropriate Technology Promotion Society
Eroor, Vyttila 09446582917
http://sivaharicec.blogspot.com
--------------------------------------------------------
      fighting for knowledge freedom

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l