ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എന്നിങ്ങനെ പരത്തി എഴുതുക ആണെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ല. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനു പിൻപ്, ക്രി.പി. തുടങ്ങിയ പ്രയൊഗങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതു സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായി ഉപയൊഗിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് എ.ഡി./ബി.സി. യും ക്രിസ്തുവർഷം/ക്രിസ്ത്വാബ്ദവും ആണ്.

എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊതുരൂപം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനായി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതല്ലേ നല്ലത്.


2012/10/18 praveenp <me.praveen@gmail.com>
ഒരു ക്രി വന്നു എന്നു കരുതി വിക്കിപീഡിയ ക്രിസ്തുമതത്തെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു എന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള രീതി ക്രി.പി., ക്രി.മു. എന്നിങ്ങനെയാണ്. (വ്യക്തിപരമായി ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എന്ന രീതിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്). അതിൽ മതപക്ഷപാതിത്വമാരോപിച്ച് ക്രിസ്തീയരീതിയാണെന്ന് കരുതി മാറ്റണമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മതേതരത്വത്തേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് മത അസഹിഷ്ണുതയാണെന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. വിക്കിപീഡിയയായി പുതിയ രീതികൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല താനും. ധാരാളം കാലഗണനാരീതികൾ നമുക്കുണ്ടെന്നുമോർക്കുക.


On Thursday 18 October 2012 08:28:25 PM IST, shaji arikkad wrote:
കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്രി.പി., ക്രി.മു. എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾക്കു പകരം ഇംഗ്ലീഷ്
വിക്കിപ്പീഡിയയിലേതു പോലെ BCE, CE എന്നിവയോ അതിനു സമാനമായ മലയാളം പദങ്ങളോ
ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ? അതയിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ ശരി?


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l