മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അജയ് കുയിലൂർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രം വിക്കിമീഡിയയിലെ "ഗുണമേന്മയേറിയ ചിത്രം" എന്ന വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിവരം എല്ലാവരേയും സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിന്റെ ലിങ്ക് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calotes_versicolor_01.jpg?uselang=ml

അജയ് കുയിലൂറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

- ശ്രീജിത്ത് കെ