പത്രക്കുറിപ്പ് അയച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു പത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അഭ്യർത്ഥന ഈ പത്രക്കുറിപ്പിന്റെ പേജ്‌മേക്കർ ഡോക്യുമെന്റ് ലഭിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു. ഇനി പത്രക്കുറിപ്പുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റി‌ൽ കൂടി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു പക്ഷേ പല പത്രങ്ങൾക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സംഗതി എന്നുപോലുമറിയില്ല. :(From: Ramesh N G <rameshng@gmail.com>
To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
Sent: Saturday, 20 July 2013 9:21 PM
Subject: Re: [Wikiml-l] മലയാളം വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു-3/പത്രക്കുറിപ്പ്

@Anoopan, @TinuCheriyan.

this two guys should help here.
2013/7/20 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>
നന്ദി. :) പരിചയമുള്ള പത്രസുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കെല്ലാം അയച്ച് കൊടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

2013/7/20 Ramesh N G <rameshng@gmail.com>
ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ പത്രക്കുറിപ്പ് ഒകെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

User:Rameshng2013/7/20 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമല്ലോ.


Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com

"We are born free...No gates or windows can snatch our freedom...Use
GNU/Linux - it keeps you free."
 

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l