അതു ശരി.. അങ്ങിനെയൊന്നും ഉണ്ടല്ലേ. നന്ദി..

2010/10/21 Junaid P V <junu.pv@gmail.com>

2010/10/21 നവനീത് .....(Navaneeth Krishnan.S) <navaneeth.sree@gmail.com>

ഇതെ വെക്ടര്‍ ഗ്രാഫിക്സ് ആയി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ?

യഥാർത്ഥ പതിപ്പ് വെക്ടർ തന്നെയാണ്. അതിവിടെ കാണാം: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2-ml.svg

 
--
Junaid P V
http://junaidpv.in


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം നവനീത്....

http://kizhakkunokkiyandram.blogspot.com/
 കിഴക്കുനോക്കിയന്ത്രം    സന്ദര്‍ശിക്കുക


ആദ്യം മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു.. പിന്നീടാ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു...
മതമല്ല മനുഷ്യനാണ് വലുത്...