എനിക്ക് ഈ ലിപി പുതിയ അറിവാണ്. ഒരു സംശയം. ഇസ്ലാം എന്ന് എങ്ങനെയെഴുതും?

اِسل ا

ഞാൻ കൂട്ടിയെഴുതിയത് "ഇ", "സ്" "ള്" "ആ" എന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ്. "ഇസ്ലാം" എന്നെഴുതണമെങ്കിൽ "അം" കൂടി വേണ്ടേ? അതിന്റെ യൂണിക്കോഡ് ഉണ്ടോ?

അഃ, ഌ, ൡ, ൾ, ൽ, ൻ, ർ, ൺ, ൿ മുതലായ അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അറബി മലയാളം എഴുതിയിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. എന്നാലും "അം" വേണ്ടേ (അതിന്റെ യൂണിക്കോഡും) ? 

ഞാൻ എഴുതിയ അറബി മലയാളം തെറ്റുമായിരിക്കാം. (ആദ്യത്തെ ശ്രമമാണ്, ക്ഷമിക്കുക) :)


From: Prince Mathew <mr.princemathew@gmail.com>
To: ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com>; Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
Sent: Saturday, 27 October 2012 11:34 AM
Subject: Re: [Wikiml-l] അറബിമലയാളം

I think "aa" is this: [ آ ]. But not sure.

On 10/27/12, ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com> wrote:
>
>
> അം ഇല്ലേ?
>
>
>
> ________________________________
>  From: Junaid P V <junu.pv@gmail.com>
> To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
> Sent: Saturday, 27 October 2012 9:41 AM
> Subject: Re: [Wikiml-l] അറബിമലയാളം
>
> അറബി മലയാളത്തിനാവശ്യമായതെല്ലാം യൂണികോഡിൽ ഉണ്ട് :)
>
> അ = اَ
> ആ = ا
> ഇ = اِ
> ഈ = اِى
> ഉ = اُ
> ഊ = اُو
> ഋ = رْ
> എ = اٝ
> ഏ = اٝى
> ഐ = ايْ
> ഒ = اٗ
> ഓ = اٗو
> ഔ = اَوْ
> ക് = ك
> ഖ് = كه
> ഗ് = گ
> ഘ് = گه
> ങ് = ۼ
> ച് = چ
> ഛ് = چه
> ജ് = ج
> ഝ് = جه
> ഞ് = ڿ
> ട് = ڊ
> ഠ് = ڊه
> ഡ് = ڌ
> ഢ് = ڌه
> ണ് = ڹ
> ത് = ت
> ഥ് = ته
> ദ് = د
> ധ് = ده
> ന് = ن
> പ് = پ
> ഫ് = په
> ബ് = ب
> ഭ് = به
> മ് = م
> യ് = ي
> ര് = ڔ
> റ് = ر
> ല് = ل
> വ് = و
> ള് = ۻ
> ശ് = ش
> ഷ് = ۺ
> സ് = س
> ഹ് = ه
> ഴ് = ڎ
>
> (ആ എന്ന് നീട്ടിയെഴുതുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല.)
>
> On Fri 26 Oct 2012 06:42:34 PM IST, thachu mon wrote:
>> മലയാളത്തിനു സമമായ അറബിമലയാളം
>> <http://mal.sarva.gov.in/index.php?title=%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82:Pageta5.png>ലിപികൾ
>> , അറബിൿ യൂനികോഡ് <http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_Unicode> എല്ലാം
>> ഇല്ലേന്ന് ഒത്തുനോക്കാവുന്നതാണ്.
>> On Fri, Oct 26, 2012 at 5:30 PM, <mr.princemathew@gmail.com
>> <mailto:wikiml-l-request@lists.wikimedia.org>> wrote:
>>
>>
>>         സാങ്കേതികമായി, തനതായ ഓരോ വിക്കി നെയിം സ്പേസിനു തന്നെ അറബി
>>         മലയാളത്തിനും സദൃശലിപികൾക്കും സാദ്ധ്യതയും സാധുതയും ഉണ്ടു്.പക്ഷേ,
>> ഇക്കാര്യത്തിൽ
>>         വിക്കിമീഡിയയുടെ നയം എന്താണെന്നു പഠിക്കേണ്ടിയും അറിയേണ്ടിയും
>> ഇരിക്കുന്നു.
>>
>>
>>     ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഔദ്യോഗികനയം ഇതാണ്.
>>
>>         The language must be sufficiently unique that it could not
>>         coexist on a more general wiki. In most cases, this excludes
>>         regional dialects and *different written forms of the same
>>         language*.
>>
>>
>>     ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ.
>>
>>     2012/10/26 .AbdulAzeez_അബ്ദുല്‌അസീസ്. <azeeznm@gmail.com
>>     <mailto:azeeznm@gmail.com>>
>>
>>         എന്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ മദ്രസ്സയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവ
>> പുസ്തകമാണ്
>>         താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
>>         Inline image 1
>>
>>         2012/10/26 ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) <viswaprabha@gmail.com
>>         <mailto:viswaprabha@gmail.com>>
>>
>>
>>             എന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ,
>>
>>             1. അത്യന്തം ഗഹനവും ദീർഘകാലപ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒരു വിഷയമാണിതു്.
>> ദീർഘമായ
>>             ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തും തുടങ്ങിവെക്കാവൂ.
>>             2. വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു് അകത്തും പുറത്തും ഈ വിഷയത്തിനു്
>> സാംഗത്യമുണ്ടു്.
>>             പ്രത്യേകിച്ച് യുണികോഡ് ലെവലിൽ തന്നെ. *അറബിയിലോ ഫാർസിയിലോ
>> ഉറുദുവിലോ
>>             ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ അറബിമലയാളത്തിൽ (ലിപിയിൽ)
>>              ഉണ്ടെങ്കിൽ*, വേറിട്ടൊരു യുണികോഡ് സ്പേസ് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടു്.
>>             3. സാങ്കേതികമായി, തനതായ ഓരോ വിക്കി നെയിം സ്പേസിനു തന്നെ അറബി
>>             മലയാളത്തിനും സദൃശലിപികൾക്കും സാദ്ധ്യതയും സാധുതയും
>> ഉണ്ടു്.പക്ഷേ,
>>             ഇക്കാര്യത്തിൽ വിക്കിമീഡിയയുടെ നയം എന്താണെന്നു പഠിക്കേണ്ടിയും
>>             അറിയേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു.
>>
>>             4. മൊത്തം മലയാളം ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചതായതുകൊണ്ടു് , ഈ
>>             വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലോ
>> വിക്കിപീഡിയയിലോ
>>             ഒതുങ്ങിനിൽക്കേണ്ടതല്ല. പ്രത്യുത, ഇന്റർനെറ്റ് മലയാളത്തിന്റെ
>>             പുറംലോകമൊട്ടുക്കുമറിയേണ്ട സ്കോപ്പ് ഇതിനുണ്ടു്.
>>
>>
>>             കൂട്ടത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ  കൂടി:
>>
>>             1. അറബി മലയാളം ഇപ്പോഴും (ഏതാനും ഒറ്റപ്പെട്ട
>> തുരുത്തുകളിലെങ്കിലും)
>>              സ്വബദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
>>             2.  ആ  രീതിയിൽ പുതുതായി കൃതികളോ സാഹിത്യമോ സംഭാഷണമോ
>> ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ടോ?
>>             3. അറബി മലയാളത്തിനു   (വളരെച്ചെറുതെങ്കിലും)  തനതായ ഒരു
>> വാങ്ങ്മയം
>>             (വാമൊഴി) ഉണ്ടോ?
>>
>>             അതുപോലെത്തന്നെ  കർസോയി?
>>
>>             എന്റെ കേട്ടറിവു വെച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിൽ (കറാച്ചിയിൽ) ഇപ്പോഴും
>> മലയാളം
>>             സംസാരിക്കുകയും അതെഴുതുവാൻ ഉറുദു ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു
>> ചെറുസമൂഹം
>>             ഉണ്ടു്. വിഭജനകാലത്തു് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡ്യ വിട്ട് പാക്കിസ്ഥാനിൽ
>>             സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മലയാളികളാണു് ഈ ഭാഷാഭേദം ഉപയോഗിക്കുന്നതത്രേ.
>> കൂടുതൽ
>>             അറിയില്ല. എങ്കിലും അതും ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും.
>>
>>
>>             A typical model to compare will be the Fijian Hindustani.
>>             Please see http://hif.wikipedia.org/wiki/Pahila_Panna for
>>             the Wikipedia version that is very similar to Hindi but in
>>             a script that is actually Roman.
>>
>>
>>             In any case, I am eagerly (and studiously) listening the
>>             discussion. Please continue with your own original
>>             opinions....
>>
>>             -Viswam
>>
>>
>>
>>             2012/10/26 thachu mon <thachan.makan@gmail.com
>>             <mailto:thachan.makan@gmail.com>>
>>
>>
>>
>>
>>             _______________________________________________
>>             Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>             email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>             <mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>             Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>>             To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>            https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>>
>>
>>
>>         --
>>                    സ്നേഹത്തോടെ, അബ്ദുൽ അസീസ് വേങ്ങര
>>
>> <http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B0>
>>
>>
>>         +966൫൫൧൫൬൨൫൩൮ (ജിദ്ദ <http://ml.wikipedia.org/wiki/Jeddah>)
>>
>>
>>        http://www.allahone.info <http://www.allahone.info/>
>>
>>
>>
>>         _______________________________________________
>>         Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>         email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>         <mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>         Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>>         To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>        https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>>
>>
>>     _______________________________________________
>>     Wikiml-l mailing list
>>    Wikiml-l@lists.wikimedia.org <mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>    https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>>
>>     To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>    https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>> email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>> Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>> To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>
> --
> Junaid
> http://junaidpv.in
>
> _______________________________________________
> Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
> email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
> Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>
> To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l