പരിഭാഷ സന്ദേശങ്ങളിലൊന്നും രൂപ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

2011/11/5 Ramesh N G <rameshng@gmail.com>
ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക.

2011/11/4 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>


http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Thank_You_Page/ml

പുതിയ ഒരു താൾ പരിഭാഷ ചെയ്യാനായെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധനസമാഹരണയജ്ഞം അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നറിയുന്നു.

മുകളിൽ ചേർത്ത താളൊഴികെ, നിലവിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി {{കൈ}}
2011/11/2 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
{{കൊള്ളാം}} പരിഭാഷ നന്നായിട്ടുണ്ട് രമേഷേ.

2011/11/2 Ramesh N G <rameshng@gmail.com>

http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Thank_You_Mail/ml
ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും2011/11/2 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
അല്ലാതെപിന്നെ.


2011/11/2 Ramesh N G <rameshng@gmail.com>
ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഡിറ്റി ട്രാൽസ്ലേറ്റിയാൽ മതിയോ?2011/11/2 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Thank_You_Mail/ml

പരിഭാഷക്കായി ഒരു പുതിയ താൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2011/10/22 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

@സുഗീഷ്: ചുവന്ന കണ്ണികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം കാണുക.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Fundraising_2011/Translation#Internal_links


2011/10/20 sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com>
കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ തെറ്റുകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല......

അതിൽ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രം ചുവന്നതായി കണ്ടിരുന്നു :)

2011/10/20 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml2011/10/19 sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com>
ങും.. ലിങ്ക് ;)

2011/10/19 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രൂഫ്‌റീഡിങ്ങിന് കൂടുന്നുണ്ടോ?


2011/10/11 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml

ഇത് കുറച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെക്കൂടാം, തെറ്റുതിരുത്താം.


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
sugeesh|സുഗീഷ്
nalanchira|നാലാഞ്ചിറ
thiruvananthapuram|തിരുവനന്തപുരം
8590312340|8547721916
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
sugeesh|സുഗീഷ്
nalanchira|നാലാഞ്ചിറ
thiruvananthapuram|തിരുവനന്തപുരം
8590312340|8547721916
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l