നയവൈരുദ്ധ്യം?

2009/1/14 MAHESH MANGALAT <maheshmangalat@gmail.com>
അല്ലല്ലോ. വിക്കിയുടെ താല്പര്യത്തിനു് വിരുദ്ധമായ വ്യക്തിഗതമായ താല്പര്യവുമായി ഒരു എഡിറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനാലാണല്ലോ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഇടച്ചില്‍ ഉണ്ടാവുന്നതു്.
മഹേഷ്_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Regards,

Devadas V.M


ooo0
(       ) 0ooo
\    (   (       )
 \ _)     )    /
          ( _/

Move the good steps for a better world
--------------------------------------------------------