അജയ് പറഞ്ഞതു നല്ല ഒരു കാര്യം.  ഇതിന്റെ പരിഭാഷ ഞാനെടുക്കുന്നു.


2013/1/5 ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com>
ഒരു മാനകത്തിൽ മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയ്ക്ക് മുന്നിലെത്താൻ വെറും ആയിരം താളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഇതിൽ ചിലവ വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ച താളുകളുമാണ്. എല്ലാ ഭാഷകളിലും വേണ്ടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക അനുസരിച്ചുള്ള തരം തിരിക്കലിൽ മലയാളം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമതാണ്.

ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആയിരം താളുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ മിക്ക താളുകളും മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ വളരെ ശുഷ്കമാണ്. 32 എണ്ണം മലയാളത്തിൽ ഇല്ലേയില്ല. 

ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാനെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ നാം ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലെത്തും. വമ്പു പറയാൻ ഡെപ്തിനേക്കാളും നല്ല ഒരു മാർഗ്ഗവുമാകും. 

ഈ രീതിയിൽ ഒന്നു ശ്രമിച്ചുനോക്കിയാലോ? റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിനു മുൻപ് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഇതു സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എണ്ണം കടുന്നത് തനിയേ സംഭവിച്ചോളും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

അജയ്


From: Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
Sent: Saturday, 5 January 2013 1:45 PM
Subject: Re: [Wikiml-l] മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 30000 ലേക്ക് ഇനി 200 ലേഖനങ്ങള്‍ മാത്രം

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 30000 ലേക്ക് ഇനി 200 ലേഖനങ്ങള്‍ മാത്രം.

200 അല്ല, 2000 ആണ്.

ജനുവരി 26 നകം 30000 എന്ന കടമ്പകടക്കാന്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല.

ആ വിധത്തിൽ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് മെച്ചം? ഇതേ വരെ നടന്നത് പോലുള്ള ബയോളജിക്കൽ വളർച്ച തന്നെയാണ് മുൻപോട്ടും വേണ്ടത്.

എണ്ണത്തിലല്ലല്ലോ ഗുണത്തിലല്ലേ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള 28,000ത്തിൽ തന്നെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിനു ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആണ്. ആവശ്യം. അതിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ലേഖനങ്ങളൂടെ എണ്ണത്തിലുള്ള സ്വാഭാവിക വളർച്ചയാണ് ആവശ്യം.
2013/1/5 നവനീത് .....(Navaneeth Krishnan.S) <navaneeth.sree@gmail.com>
മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 30000 ലേക്ക് ഇനി 200 ലേഖനങ്ങള്‍ മാത്രം. ഒന്ന് ആഞ്ഞുശ്രമിച്ചാലോ? ജനുവരി 26 നകം 30000 എന്ന കടമ്പകടക്കാന്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. മലയാളികള്‍ക്ക് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന സമ്മാനമായി 30000 ലേഖനങ്ങള്‍. എന്താ ശ്രമിച്ചുനോക്കിയാലോ?

--
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം നവനീത്....

http://kizhakkunokkiyandram.blogspot.com/
കിഴക്കുനോക്കിയന്ത്രം    സന്ദര്‍ശിക്കുക
http://sciencemirror.blogspot.com
ശാസ്ത്രക്കണ്ണാടി സന്ദര്‍ശിക്കുക

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l--
umesh.p.nair@gmail.com | ɯoɔ˙lıɐɯƃ@ɹıɐu˙d˙ɥsǝɯn