സുനിൽ ,
ഞാൻ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയായി വരുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്നു നോക്കണേ.

2011/10/11 സുനില്‍ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml

ഇത് കുറച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെക്കൂടാം, തെറ്റുതിരുത്താം.

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel