കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്രി.പി., ക്രി.മു. എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾക്കു പകരം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപ്പീഡിയയിലേതു പോലെ BCE, CE എന്നിവയോ അതിനു സമാനമായ മലയാളം പദങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ? അതയിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ ശരി?