അല്ലല്ലോ. ഒരു വസ്തുത എന്ന നിലയിൽ അപ്പോളല്ലേ വാചകം സത്യമാവൂ?


2013/1/22 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
താങ്കൾക്ക് 2 ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

പുതിയ എന്നത് അധികപ്പറ്റല്ലേ?