{{കൈ}} +

2012/1/5 Junaid P V <junu.pv@gmail.com>
{{കൈ}}

2012/1/5 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

ഗ്രേറ്റ്

2012/1/5 Sivahari Nandakumar <sivaharivkm@gmail.com>
ക്യുസാറ്റ് വിക്കി അക്കാദമി ക്യുസാറ്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലാബില്‍ വച്ചു ജനു. 5 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതല്‍ 5 വരെ നടന്നു. 70 ലധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു. അനില്‍കുമാര്‍ കെ.വി, ഡിറ്റി മാത്യു, ശിവഹരി എന്നിവര്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ നയിച്ചു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ലാബില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. വിക്കിപീഡിയ ചരിത്രം,വിക്കി പരിചയവും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും, വിക്കി നയങ്ങളെയും വിക്കിയുടെ ആധികാരികതെയും കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച, ഭാവി പരിപാടിയായ വിക്കിപീഡിയ ഓപ്പസ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ആമുഖം എന്നിങ്ങനെ  4 ഭാഗമായാണ് ക്ലാസ്സുകള്‍ നടന്നത്.
800px-Wiki_academy_cusat.jpg

800px-Wiki_academy_cusat_2.jpg

--
with warm regards
Sivahari Nandakumar
Appropriate Technology Promotion Society
Eroor, Vyttila 09446582917
http://sivaharicec.blogspot.com
--------------------------------------------------------
      fighting for knowledge freedom

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Junaid P V
http://junaidpv.in


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Best Regards

Vaishak Kallore