ഐ.ഇ. 8, വിൻഡോസ് XP2-ൽ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ട്രോൾ+എം ഞെക്കുമ്പോൾ ഇളംനീല പശ്ചാത്തലം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എഴുതിവരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. കിരണും ഇതേ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു.

2011/3/20 Junaid P V <junu.pv@gmail.com>
എന്റെ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഐ.ഇ. 8 ൽ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ!

2011/3/19 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

നാരായം, ഐ.ഇ. 7/8-ൽ ഓടില്ലേ?--
Junaid P V
http://junaidpv.in