2011-ലും ഇതേ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു :)

2011/8/15 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
ഇന്റർവിക്കിക്കു വേണ്ടീ ഒരു കേന്ദ്രീകൃതസംവിധാനം വേണം എന്ന് 2010-ലെ വിക്കിമാനിയയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു. ഇത് മുന്നോട്ടു പോയില്ലേ?

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
With Regards,
Anoop