അഭിപ്രായവ്യത്യാസം Difference of Opinion ആണ് 
Conflict of Interest അല്ല.

2009/1/14 Challiyan <challiyan@gmail.com>
COI എഡിറ്റര്‍ അയാള്‍ക്ക്/അയാള്‍ടെ കമ്പനിക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയില്‍
വിക്കിയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നു. ഇത് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം
വരുത്താവുന്ന ഒന്നാണ്. (അയാള്‍ടെ താല്പര്യം, മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക്
സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കാമെന്ങങകും) ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ മതി. അല്ലെനില്‍
പുത്യോരു കണ്ണുകൊണ്ട് ഹ ഹ വരക്കും
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l