സമാന്തരമായി മൂന്ന് ട്രാക്കുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാനിടയുണ്ട്. #അനുഭവം :-/

2013/11/7 STyM Alfaz <st.alfas5@gmail.com>
മൂന്ന് ട്രാക്കുകളൊക്കെ അധികമാണെന്ന് എനിക്കും ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്.

--
അല്‍ഫാസ് | ALFAZ
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l