അറബിമലയാളത്തില്‍ അം എന്നതിനു പകരം അമ് ആണുപയോഗിക്കുക എന്നു തോന്നുന്നു. ഇസ്ലാം എന്നെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ആണെന്നു തോന്നുന്നു.

[   اِسْلآمْ   ]

ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.

2012/10/27 Prince Mathew <mr.princemathew@gmail.com>
Sandeep,

You better read from the beginning of this discussion.

On 10/27/12, ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com> wrote:
> സന്ദീപ്,
>
> മലയാളികൾക്ക് കേട്ടാൽ മലയാളമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും അറബികൾക്ക് കേട്ടാൽ
> എന്താണെന്നുപോലും മനസ്സിലാകാത്തതുമായ ഭാഷ എങ്ങനെ അറബിയാകും? ഇത് അറബി
> വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ ചേർത്താൽ ഏത് അറബി വായിക്കും? ഇതിന്റെ സ്ഥാനം മലയാളം വിക്കി
> ഗ്രന്ധശാലയിൽ തന്നെയാണ്.
>
>
> ഇവിടെ മലയാളം മറ്റൊരു ലിപിയിൽ എഴുതുന്നു എന്നതു മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ്
> ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സംസ്കൃതപണ്ഠിതർ എഴുതുന്ന മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃതം
> കലരുന്നതുപോലെ അറബി മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കം അറബി വാക്കുകൾ കലരുന്നുണ്ടാവാം
> (സംസ്കൃത പദങ്ങൾ തുലോം കുറവുമായിരിക്കാം). ഇതൊന്നും ഈ കൃതികളെ
> മലയാളമല്ലാതാക്കുന്നില്ല.
>
>
> എന്നാലും കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം മലയാളമാകുന്നിടത്തോളം കാലം എഴുതുന്നത്
> മലയാളലിപിയിലായാലും വട്ടെഴുത്തിലായാലും കോലെഴുത്തിലായാലും അറബി ലിപിയിലായാലും
> ഇനി റോമൻ ലിപിയിലായാലും അത് മലയാളം തന്നെ എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചയിൽ
> ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന അഭിപ്രായം (മലയാളം ലിപിയിൽ ഈ കൃതികൾ എഴുതണമെന്ന് മാത്രം).
>
> അജയ്
>
>
> ________________________________
>  From: Sandeep N Das <sandeepndas@gmail.com>
> To: ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com>; Malayalam Wikimedia Project
> Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
> Sent: Saturday, 27 October 2012 1:22 PM
> Subject: Re: [Wikiml-l] അറബിമലയാളം
>
>
>  ഇത് മലയാളം അല്ല അറബിയാണ്.
> ഈ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ അറബി അറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് അറബി വിക്കിപീടിയയില്‍
> ചേര്‍ക്കാം.
>
> - സന്ദീപ്‌
>
>
> 2012/10/27 ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com>
>
>
>>
>>അം ഇല്ലേ?
>>
>>
>>
>>________________________________
>> From: Junaid P V <junu.pv@gmail.com>
>>To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>
>>Sent: Saturday, 27 October 2012 9:41 AM
>>Subject: Re: [Wikiml-l] അറബിമലയാളം
>>
>>അറബി മലയാളത്തിനാവശ്യമായതെല്ലാം
>  യൂണികോഡിൽ ഉണ്ട് :)
>>
>>അ = اَ
>>ആ = ا
>>ഇ = اِ
>>ഈ = اِى
>>ഉ = اُ
>>ഊ = اُو
>>ഋ = رْ
>>എ = اٝ
>>ഏ = اٝى
>>ഐ = ايْ
>>ഒ = اٗ
>>ഓ = اٗو
>>ഔ = اَوْ
>>ക് = ك
>>ഖ് = كه
>>ഗ് = گ
>>ഘ് = گه
>>ങ് = ۼ
>>ച് = چ
>>ഛ് = چه
>>ജ് = ج
>>ഝ് = جه
>>ഞ് = ڿ
>>ട് = ڊ
>>ഠ് = ڊه
>>ഡ് = ڌ
>>ഢ് = ڌه
>>ണ് = ڹ
>>ത് = ت
>>ഥ് = ته
>>ദ് = د
>>ധ് = ده
>>ന് = ن
>>പ് = پ
>>ഫ് = په
>>ബ് = ب
>>ഭ് = به
>>മ് = م
>>യ് = ي
>>ര് = ڔ
>>റ് = ر
>>ല് = ل
>>വ് = و
>>ള് = ۻ
>>ശ് = ش
>>ഷ് = ۺ
>>സ് = س
>>ഹ് = ه
>>ഴ് = ڎ
>>
>>(ആ എന്ന് നീട്ടിയെഴുതുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല.)
>>
>>On
>  Fri 26 Oct 2012 06:42:34 PM IST, thachu mon wrote:
>>> മലയാളത്തിനു സമമായ അറബിമലയാളം
>>> <http://mal.sarva.gov.in/index.php?title=%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82:Pageta5.png>ലിപികൾ
>>> , അറബിൿ യൂനികോഡ് <http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_Unicode> എല്ലാം
>>> ഇല്ലേന്ന് ഒത്തുനോക്കാവുന്നതാണ്.
>>> On Fri, Oct 26, 2012 at 5:30 PM, <mr.princemathew@gmail.com
>>> <mailto:wikiml-l-request@lists.wikimedia.org>> wrote:
>>>
>>>
>>>         സാങ്കേതികമായി, തനതായ ഓരോ വിക്കി നെയിം സ്പേസിനു തന്നെ അറബി
>>>         മലയാളത്തിനും സദൃശലിപികൾക്കും സാദ്ധ്യതയും സാധുതയും ഉണ്ടു്.പക്ഷേ,
>>> ഇക്കാര്യത്തിൽ
>>>         വിക്കിമീഡിയയുടെ നയം എന്താണെന്നു പഠിക്കേണ്ടിയും അറിയേണ്ടിയും
>>> ഇരിക്കുന്നു.
>>>
>>>
>>>     ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ
>  ഔദ്യോഗികനയം ഇതാണ്.
>>>
>>>         The language must be sufficiently unique that it could not
>>>         coexist on a more general wiki. In most cases, this excludes
>>>         regional dialects and *different written forms of the same
>>>         language*.
>>>
>>>
>>>     ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ.
>>>
>>>     2012/10/26 .AbdulAzeez_അബ്ദുല്‌അസീസ്. <azeeznm@gmail.com
>>>     <mailto:azeeznm@gmail.com>>
>>>
>>>         എന്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ മദ്രസ്സയിൽ രണ്ടാം
>  ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവ പുസ്തകമാണ്
>>>         താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
>>>         Inline image 1
>>>
>>>         2012/10/26 ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) <viswaprabha@gmail.com
>>>         <mailto:viswaprabha@gmail.com>>
>>>
>>>
>>>             എന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ,
>>>
>>>             1. അത്യന്തം ഗഹനവും ദീർഘകാലപ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒരു
>  വിഷയമാണിതു്. ദീർഘമായ
>>>             ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തും തുടങ്ങിവെക്കാവൂ.
>>>             2. വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു് അകത്തും പുറത്തും ഈ വിഷയത്തിനു്
>>> സാംഗത്യമുണ്ടു്.
>>>             പ്രത്യേകിച്ച് യുണികോഡ് ലെവലിൽ തന്നെ. *അറബിയിലോ ഫാർസിയിലോ
>>> ഉറുദുവിലോ
>>>             ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ അറബിമലയാളത്തിൽ (ലിപിയിൽ)
>>>
>          ഉണ്ടെങ്കിൽ*, വേറിട്ടൊരു യുണികോഡ് സ്പേസ് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടു്.
>>>             3. സാങ്കേതികമായി, തനതായ ഓരോ വിക്കി നെയിം സ്പേസിനു തന്നെ അറബി
>>>             മലയാളത്തിനും സദൃശലിപികൾക്കും സാദ്ധ്യതയും സാധുതയും
>>> ഉണ്ടു്.പക്ഷേ,
>>>             ഇക്കാര്യത്തിൽ വിക്കിമീഡിയയുടെ നയം എന്താണെന്നു പഠിക്കേണ്ടിയും
>>>             അറിയേണ്ടിയും
>  ഇരിക്കുന്നു.
>>>
>>>             4. മൊത്തം മലയാളം ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചതായതുകൊണ്ടു് , ഈ
>>>             വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലോ
>>> വിക്കിപീഡിയയിലോ
>>>             ഒതുങ്ങിനിൽക്കേണ്ടതല്ല. പ്രത്യുത, ഇന്റർനെറ്റ് മലയാളത്തിന്റെ
>>>             പുറംലോകമൊട്ടുക്കുമറിയേണ്ട സ്കോപ്പ് ഇതിനുണ്ടു്.
>>>
>>>
>>>             കൂട്ടത്തിൽ
>  ചില സംശയങ്ങൾ  കൂടി:
>>>
>>>             1. അറബി മലയാളം ഇപ്പോഴും (ഏതാനും ഒറ്റപ്പെട്ട
>>> തുരുത്തുകളിലെങ്കിലും)
>>>              സ്വബദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
>>>             2.  ആ  രീതിയിൽ പുതുതായി കൃതികളോ സാഹിത്യമോ സംഭാഷണമോ
>>> ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ടോ?
>>>             3. അറബി മലയാളത്തിനു   (വളരെച്ചെറുതെങ്കിലും)  തനതായ ഒരു
>>> വാങ്ങ്മയം
>>>
>       (വാമൊഴി) ഉണ്ടോ?
>>>
>>>             അതുപോലെത്തന്നെ  കർസോയി?
>>>
>>>             എന്റെ കേട്ടറിവു വെച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിൽ (കറാച്ചിയിൽ) ഇപ്പോഴും
>>> മലയാളം
>>>             സംസാരിക്കുകയും അതെഴുതുവാൻ ഉറുദു ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു
>>> ചെറുസമൂഹം
>>>             ഉണ്ടു്. വിഭജനകാലത്തു് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡ്യ വിട്ട് പാക്കിസ്ഥാനിൽ
>>>
>  സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മലയാളികളാണു് ഈ ഭാഷാഭേദം ഉപയോഗിക്കുന്നതത്രേ. കൂടുതൽ
>>>             അറിയില്ല. എങ്കിലും അതും ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും.
>>>
>>>
>>>             A typical model to compare will be the Fijian Hindustani.
>>>             Please see http://hif.wikipedia.org/wiki/Pahila_Panna for
>>>             the Wikipedia version that is very similar to Hindi but in
>>>             a script that is actually Roman.
>>>
>>>
>>>             In any case, I am
>  eagerly (and studiously) listening the
>>>             discussion. Please continue with your own original
>>>             opinions....
>>>
>>>             -Viswam
>>>
>>>
>>>
>>>             2012/10/26 thachu mon <thachan.makan@gmail.com
>>>             <mailto:thachan.makan@gmail.com>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>             _______________________________________________
>>>             Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>>             email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>>             <mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>>             Website:
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>>
>>>             To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>>            https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>         --
>>>
>  സ്നേഹത്തോടെ, അബ്ദുൽ അസീസ് വേങ്ങര
>>>
>>> <http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B0>
>>>
>>>
>>>        +966൫൫൧൫൬൨൫൩൮ (ജിദ്ദ <http://ml.wikipedia.org/wiki/Jeddah>)
>>>
>>>
>>>        http://www.allahone.info <http://www.allahone.info/>
>>>
>>>
>>>
>>>         _______________________________________________
>>>         Wikiml-l
>  is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>>         email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>>         <mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>>         Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>>
>>>         To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>>        https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>>
>>>
>>>
>>>     _______________________________________________
>>>
>  Wikiml-l mailing list
>>>    Wikiml-l@lists.wikimedia.org <mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org>
>>>    https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>>
>>>
>>>     To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>>    https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>> email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>> Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>>
>>> To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>>--
>>Junaid
>>http://junaidpv.in
>>
>>_______________________________________________
>>Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>>To stop receiving
>  messages from Wikiml-l please visit:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>>
>>_______________________________________________
>>Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
>>email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
>>Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>>
>>To stop receiving messages from Wikiml-l please visit:
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l
>>
>
>
> --
> Rgds,
>
> Sandeep N Das
>
> "Don't ask what your country can do for you.
> Ask instead what you had done for your country"