{{കൊള്ളാം}} സുഗീഷേ..

2011/8/29 Vaishak Kallore <vaikoovery@gmail.com>
നന്ദി. ഇതുതന്നെ സംഭവം!!!! 


2011/8/29 sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com>
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%BE
ഇതൊന്ന് നോക്കിനെഡേ

2011/8/29 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

You may start the article as "കുരങ്ങൻ മൈലാഞ്ചി" itself

2011/8/29 Vaishak Kallore <vaikoovery@gmail.com>
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ(കണ്ണൂർ, തളിപ്പറമ്പ്) "കുരങ്ങൻ മൈലാഞ്ചി" എന്ന് പറയുന്ന കായയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ? 

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ പൂവാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആ കായ(ചുവന്ന് അൽപ്പം നാരുപോലെ കാണുന്നത്)--_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
sugeesh
surat, gujarat
09558711710

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Best Regards

Vaishak Kallore
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l