താങ്കൾക്ക് 2 ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

പുതിയ എന്നത് അധികപ്പറ്റല്ലേ?