+1 ജ്യോതിസ് & രമേശ്.

മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം പല ആക്റ്റീവ് എഡിറ്റേഴ്സും ചാപ്റ്ററിൽ മെമ്പറല്ല. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചാപ്റ്റർ എന്ന ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ താല്പര്യമാകണം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെയൊരു ചാപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതാകണം. ( ചില ഫോർവേഡുകളല്ലാതെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ പോലും ഈ മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ എഴുതട്ടെ. ) ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും ചിട്ടയായും മലയാളം കമ്യൂണിറ്റി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എന്തിനാണു ചാപ്റ്റർ എന്നു കരുതിയിട്ടാകണം. (പല വിക്കിപീഡിയരോടും സ്വകാര്യമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയതാണ് മുകളിലെ ഖണ്ഡിക)

ഇന്ന് മലയാളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായ വിക്കിപീഡിയ കമ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു  കമ്യൂണിറ്റിയെ അറിയിക്കാതെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പഠനശിബിരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും അതുവഴി കമ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ തളർത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ ശ്രമങ്ങൾ എന്തായാലും ചാപ്റ്ററിനു ഭൂഷണമല്ല.

അനൂപ്

2012/1/7 Ramesh N G <rameshng@gmail.com>
I absolutely second jyothis views on this.
This point I have already to Chapter while organizing the academies to the active ml community.
Why there is no focus on the community which are not active is one thing which I dont understand when chapter organising such academies.

This also looks like creating a conflict in the active community by involving such different tracks of outreach.

User:Rameshng2012/1/7 Jyothis Edathoot <jyothis.e@gmail.com>
Mail below only tells the after-story. All it tells me that you and Anil volunteered to do this. Mail also tells me that this was sent to the project mailing list after things were arranged and students signed up.

We are not here to pick a fight, but This probably is not the most ideal way of doing it when you have a reasonably active community (including yourself) around. Our success factor and strength is our community and if you just ask, community will be able to help in many ways. Please dont feel that I am against running it under chapter's banner, as chapter is free to cover the whole country. I am just worried that chapter still feels no need to involve/ inform the local community in an event that was conducted with chapter's title in Kerala, which probably clocks high in the activity chart among Indic wikipedias. 

On the same note, since you and Anil volunteered for this, It also become your responsibility to at least inform the community in advance that such an event is being planned. I would have happily wished luck and some others may have asked if you need a hand with it. I guess that is what we call a community effort. 

All I wish is luck and peace. "A football team is not 11 players after a big white ball. It is one team with a goal in mind" -- Me. :)

Thanks,

Jyothis
Sent from my iPad

On Jan 7, 2012, at 4:41 AM, Sivahari Nandakumar <sivaharivkm@gmail.com> wrote:

അനൂപ് മാഷിന്റെയും, ജ്യോതിസ് മാഷിന്റെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നവീന്‍ മാഷിന്റെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലേ?

--ശിവഹരി
---------- Forwarded message ----------
From: Naveen Francis <naveenpf@gmail.com>
Date: 2011/12/29
Subject: [Wikiml-l] [WMIN-Members] Wiki Academy @ Cochin University of Science and Technology
To: wikiml-l <wikiml-l@lists.wikimedia.org>, Wikimedia India list <wikimediaindia-l@lists.wikimedia.org>
Cc: Tinu Cherian <tinucherian@wikimedia.in>, Ashwin Baindur <ashlin@wikimedia.in>


Hi all,

Anilkumar KV and Sivahari has volunteered to facilitate  the WikiAcademy in Cochin University of Science and Technology.

Students has registered their names in the page.


Ditty Mathew has helped to organize the event.

Please do spread the word !!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/WikiAcademyCUSAT.pdf

And please help mentoring new wikimedian's registering in the website .

Thanks,
naveenpf
_______________________________________________

Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
With Regards,
Anoop