ഇന്നത്തെ (22-07-2013) ദീപികയിൽ (തൃശ്ശൂർ എഡിഷൻ) ‪#‎MLW3‬