സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ ക്കുറിചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മതം ബുദ്ധമതം എന്നെഴുതിയത് തെറ്റാണ് . അദ്ദേഹം മാതാ വിരുദ്ധന്‍ ആയിരുന്നു .തിരുത്താന്‍ എന്താണ് ചെയ്യുക 
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B5%8B%E0%B4%A6%E0%B4%B0%E0%B5%BB_%E0%B4%85%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%BB

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ജനനംഅയ്യപ്പൻ
1889 ഓഗസ്റ്റ് 22
ചെറായിഎറണാകുളം ,കേരളം
മരണം1968 മാർച്ച് 6 (പ്രായം 77)
ദേശീയത ഇന്ത്യ
മറ്റ് പേരുകൾഅയ്യപ്പൻ മാസ്റ്റർ
പുലയനയ്യപ്പൻ
തൊഴിൽസാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ്, രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ, നിയമസഭാസാമാജികൻ,അദ്ധ്യാപകൻ
പ്രശസ്തിസാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവ്
മതംയുക്തിവാദിബുദ്ധമതം
ജീവിത പങ്കാളി(കൾ)ഇ.എ.പാർവ്വതി
കുട്ടികൾഐഷ
സുഗതൻ