അതെന്താ മെറ്റാവിക്കിയിൽ ആയാൽ?
മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കുകൂടി വായിച്ചറിയേണ്ടതുകൊണ്ടാണു് മെറ്റാവിക്കിയിൽ തന്നെ ചേർക്കുന്നതു് കൂടുതൽ യുക്തമാവുന്നതു്.
മെറ്റാവിക്കി എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതുമാണു്.2013/10/29 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
ഇത് മെറ്റാവിക്കിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു.ആവശ്യം വേണ്ട താളുകൾക്ക് /en എന്ന സബ് പേജ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്._______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l