എന്റെ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഐ.ഇ. 8 ൽ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ!

2011/3/19 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
നാരായം, ഐ.ഇ. 7/8-ൽ ഓടില്ലേ?--
Junaid P V
http://junaidpv.in