ഗൂഗിള്‍ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു 
തെരച്ചില്‍  302,000 results
തിരച്ചില്‍ 176,000 results

എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസള്‍ട്ട് 

Inline images 1 


2013/11/25 ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) <viswaprabha@gmail.com>
എകാരത്തെ ഇകാരമോ ഉകാരമോ, ഒകാരത്തെ ഉകാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും മാറ്റിത്തുടങ്ങിയതു് പച്ചമലയാളം സംസ്കൃതീകരണത്തിനു് കുറേശ്ശെക്കുറേശ്ശെയായി വഴിമാറിത്തുടങ്ങിയ മദ്ധ്യകാലനൂറ്റാണ്ടുകളിലാണു്. അതിനുമുമ്പ് ‘തെര’യും ചെവപ്പും വിമ്മിട്ടവും ഒക്കെത്തന്നെയായിരുന്നു ശരി.

തെറ്റായിട്ടായാലും ധാരാളം ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഭീമമായ പ്രചാരണം ലഭിച്ച് ശരിയായിത്തീരുന്നവയാണു് ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ. പക്ഷേ, ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ ഇനി തിരുത്താനോ മാറ്റിനിർത്താനോ പറ്റില്ല. ‘തിര-’ അത്തരമൊരു വാക്കാണു്.
2013/11/25 Rajesh K <rajeshodayanchal@gmail.com>
കാസ്രോടൊക്കെ തെരച്ചിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. തിരച്ചിൽ എന്നു പറയുന്നത്  വിമ്മിട്ടത്തെ വിമ്മിഷ്ടം എന്നു പറയുന്നതിനോട് തുല്യമാക്കി കാണാറുമുണ്ട് ചിലർ.

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l