പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും, ഏതെങ്കിലും പ്രസാധകരുമായി നേരത്തേ കരാറൊപ്പിട്ടതും, ഇനി പ്രസിദ്ധീക്കരിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യത ഇല്ലാതുമായത എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും?


ഷിജു

2008/9/30 Santhosh Thottingal <santhosh00@gmail.com>


2008/9/30 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
ഒരു മലയാള എഴുത്തുകാരന്‍ എനിക്കച്ച മെയിലിനെ ഒരു ഭാഗമാണു താഴെ.

ള്ളിയുടെ ചോദ്യം ഇതാണു പുള്ളിയുടെ കൃതികള്‍ പബ്ളിക്ക് ഡൊമൈനില്‍ ആക്കണം എന്ന് പുള്ളിക്കുണ്ട്. അതിനു എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്?
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും, ഏതെങ്കിലും പ്രസാധകരുമായി നേരത്തേ കരാറൊപ്പിട്ടതുമാണോ? അതോ ഇതുവരെ  പ്രസിദ്ധികരിക്കാത്ത ഒന്നു് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക്  എങ്ങനെ ലൈസന്‍സ് ചെയ്യണം എന്നു ചോദിക്കുകയാണോ ?

-സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍


_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l