സ്വന്തമായി വിക്കിപീഡിയ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സ്വന്തമായി വിക്കി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി ആദ്യം മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം(install) ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് വിക്കിയും വിക്കിപീഡിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നറിയുവാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ വിക്കി എന്ന താളും വിക്കിപീഡിയ എന്ന താളും കാണുക.

കുറിപ്പ്: മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഫോണ്ട് വലിപ്പം സാധാരണമായിരിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോണ്ട് വലിപ്പം വളരെക്കൂട്ടുന്നത് തികച്ചും അരോചകമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?

സസ്നേഹം,
അനൂപ്


2010/12/8 hareesh pootheri <hareeshpootheri@gmail.com>


എനിക്ക് സൌജന്യമായി വിക്കിപീടിയ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റോ....? പറ്റെങ്ങില്‍ എന്നേ ഒന്ന് ഹെല്പ് ചെയമോ...?


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
With Regards,
Anoop P