ഇത്തരം വാർത്തകളോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്?
ഈ പ്രവണകളെ വെച്ചുപുലർത്താനായി മാത്രം അംഗങ്ങളാകുന്നവരെ തടയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ
ചുമതലപ്പെട്ടവർ ഇതിന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് കരുതുന്നു...http://www.haindavakeralam.com/HKPage.aspx?PageID=13732&SKIN=K

Malayalam Wiki dominated by Minorities
29/04/2011 02:39:27  

HK, would like to appeal all Hindu netizens to create/edit pages in Wikipedia and its Malayalam version. As of now, Christians and Muslims are dominating there. Many depend on the Wiki, and its Malayalam version now gives the impression that there are no Hindus in Kerala , topic-wise and otherwise.
  1. Click here to access Malayalam Wikipedia  

2To become a Member and be eligible to post/edit

  1. FAQs on Malayalam Wiki are available at 

  1. How to create Wiki page

  1. How to edit pages in general

  1. Help on Malayalam Wikipedia


  1. Some of the pages to be watched for minority editing/insertions:

Love Jihad

Indian History

Hindu Mahasabha

Sree Ram Sena                

 Ajmeer Darga Blast

Malegaon Blast