വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ നിർവ്വചനങ്ങളുടെ എണ്ണം 20,000 കടന്നിരിക്കുന്നു :)

--
Junaid
http://junaidpv.com