היי יורם,

בשביל למנוע בעיות משפטיות, חברי הועד החיצוניים הם גם חברי עמותה.
במילא לפי התקנון בסמכות הוועד המנהל לאשר הצטרפות חברי עמותה, ולכן הוועד ממליץ על מינוי חברי ועד חיצוניים ומאשרם כחברי עמותה. האסיפה הכללית לאחר מכן היא זו שמאשרת את מינוי חברי הועד החיצוניים (היותם חברי עמותה או לא אינו רלוונטי כל כך..)

2016-04-18 12:35 GMT+03:00 Yoram Shoval <y.shoval@gmail.com>:
עידו שלום,

שאלה לסעיף 13-ג לתקנון.
כתוב:
הוועד יהיה רשאי, מעת לעת, למנות חברי ועד חיצוניים שהם חברי העמותה2016-04-17 16:09 GMT+03:00 ido ivri <idoivri@gmail.com>:
חברי עמותה יקרים שלום רב,

ב-1.5, בין השעות 18:00 - 20:30, תתקיים אסיפה כללית לחברי העמותה ובמהלכה נקיים בחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, נמנה רו״ח, נאשר את הדוחות השנתיים לשנת 2015 ונאשרר את התקנון. 
האסיפה הכללית תתקיים במשרדי העמותה, רח׳ קרליבך 7 קומה 2.

סדר היום:

* 18:00 - 18:15 - התכנסות.

במידה ולא יהיה קוורום, האסיפה תידחה בשעה ותחל ב-19:00. במקרה כזה יש להוסיף שעה בערך להמשך הלו״ז המתואר מטה.

* 18:15 - 18:30 - אישור מינוי רו״ח לעמותה.

* 18:30 - 19:00 - אישור הדוחות הכספיים ואישרור התקנון לבקשת רשם העמותות. הדוחות הכספיים מצורפים להודעה זו, וכן מצורף התקנון שכבר אושר בעבר על ידכם.

* 19:00 - 19:30 - בחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת.

19:30 - 20:00 - ספירת קולות והקראת תוצאות הבחירות.


חברות/חברי עמותה המעוניינות/ים להיבחר לועד המנהל, אנא מלאו מספר שורות על עצמכן/ם בעמוד שנפתח לכך - **אנא, עד ה-26.4 בחצות לכל המאוחר על מנת לאפשר לחברי העמותה לשקול את דעתם**

נשמח שכמה שיותר חברים יגיעו , חשוב לנו שהבחירות ישקפו את רצון החברים. אנא, הקפידו להגיע בזמן כדי שנוכל לסיים את הלו״ז בשעה שאינה מאוחרת ולאפשר לחברים שמגיעים מרחוק לחזור הביתה בשעה סבירה.

תודה, ונשמח לראותכןם באסיפה. 
פסח שמח,

עידו עברי,
מזכיר הועד המנהל
ויקימדיה ישראל (ע״ר)

_______________________________________________
Wikimedia-il-assembly mailing list
Wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-il-assembly_______________________________________________
Wikimedia-il-assembly mailing list
Wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-il-assembly