ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ: ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳ ಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನೆ

Show replies by date

3919
days inactive
3919
days old

wikikn-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

0 comments
1 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (1)
  • Omshivaprakash | Wikimedia