ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

Show replies by date

1736
days inactive
1736
days old

wikikn-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

0 comments
1 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (1)
  • bhat.gka666@gmail.com