ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

Show replies by date

6827
days inactive
6827
days old

wikikn-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

1 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Hari Prasad Nadig
  • Pavanaja U B