ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಹೆಸರು

Show replies by date

4825
days inactive
4828
days old

wikikn-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

17 comments
10 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (10)
  • bd satish
  • Hari Prasad Nadig
  • Harish
  • jaykumar hs
  • Nagabhushana Swamy
  • Pradeep Gowda
  • Ramachandra P
  • shivaray kotawal
  • Venkatesha Murthy
  • ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ना रायण शास्त्रि Narayan Shastri