ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಹೊಸ ವರುಷ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತಸ ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ.

- ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್


--
http://www.hpnadig.net/blog/

Ring out false pride in place and blood,
The civic slander and the spite;
Ring in the love of truth and right,
Ring in the common love of good.
~ Alfred, Lord Tennyson ~